Obliczenie wskaznika

Ze względu na charakter robót (konstrukcja żelbetowa) przyjęto beton plastyczny. e) Obliczenie wskaźnika 2 Wskaźnik obliczamy ze wzoru: 160 ( ~- 0,5) = 240 stąd W= 2; 00 f) Obliczenie wymaganej wody dla piasku i żwiru. W kolumnie umieszczono wskaźniki wodne, przyjęte z tablicy dla betonu plastycznego. Następnie przemnożono procentową za wartość wody w poszczególnych frakcjach piasku przez odpowiadające tym frakcjom wskaźniki. Po zsumowaniu iloczynów i podzieleniu przez liczbę 100 otrzymano potrzebną ilość wody (w kg) dla 1 kg piasku. Ponieważ suma iloczynów wynika z przemnożenia wskaźników wodnych przez procentową zawartość wody, należy ją podzielić przez 100. g) Przyjęcie grubości otulenia. Przyjęto grubość otulającej powłoki – = 0,5 mm ze względu na małą ilość ziarn ponad 1 mm. h) Obliczenie objętości betonu. Przyjęto wskaźniki spęcznienia dla r = 1 oraz przemnożono przez procentowe zawartości dla poszczególnych frakcji żwiru; suma iloczynów daje objętość zarobu z 1 litra żwiru. [patrz też: hydrofory do domków jednorodzinnych, cmb zielona góra, olx sanok ]

Powiązane tematy z artykułem: cmb zielona góra hydrofory do domków jednorodzinnych olx sanok